KURUMSAL YÖNETİM

Hissedarlar Pay (%) Tutar
Verusa Holding A.Ş. 58,17 30.249.434
Halka Açık Kısım 41,83 21.750.566
Sermaye 100,00 52.000.000

 

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Bilgilendirme Politikası, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin, Verusaturk GSYO’nun şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Verusaturk GSYO’nun gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve  menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanır.


Şirket web sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Bilgilendirme Politikası kapsamında bir değişiklik olması halinde aynı kanal yoluyla kamunun bilgilerine sunulur.

2. KAPSAM
Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.

3.YETKİ VE SORUMLULUK
Şirket içerisinde kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında kalan konuların bilgilendirilmesi:

Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun paylaşılması ve diğer konuların bilgilendirmelerini yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri’dir.

4. KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI VE ARAÇLARI
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) (“KAP”) aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
 • Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
 • Kurumsal internet sitesi (www.verusaturk.com),
 • Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
 • Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
 • Elektronik posta vs. gibi iletişim araçları,
 • Telefon, Faks vs.


5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP’ta yapılır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde aksi belirtilmedikçe açıklamaların derhal yapılması esastır. Yapılacak açıklamada; açıklamanın Tebliğde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olunduğu beyan edilir.

Özel durum açıklamaları, www.verusaturk.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari ve www.kap.gov.tr adresinde Şirket Haberleri bölümünde yer almaktadır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından alınır.

6. İNTERNET SİTESİ
Şirket, bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içeren internet sitesini kullanmaktadır.

İnternet sitesinde; Verusaturk GSYO A.Ş.'nin genel tanıtımı, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, özel durum açıklamaları, vekâletname örneği, yönetim kurulu üyeleri bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

7. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Verusaturk GSYO, yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Verusaturk GSYO yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Verusaturk GSYO internet sitesinde yer alır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler Verusaturk GSYO’nun internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon veya e-posta yolu ile cevap verilir.

8. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI
Verusaturk GSYO yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Verusaturk GSYO internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Verusaturk GSYO internet sitesinde yer alır.

9. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI
Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

10. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER
Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Verusaturk GSYO, ilke olarak Verusaturk GSYO kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.

Verusaturk GSYO hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Verusaturk GSYO’u temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Verusaturk GSYO, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Verusaturk GSYO adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

11. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI
Verusaturk GSYO, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Verusaturk GSYO’nun geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak suretiyle yapılabilir.

Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Verusaturk GSYO’nun finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

 

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşmemizin hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karından, ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı dağıtmayı benimsemektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamakta olup, kar dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Ücretlendirme Politikası dokümanı, Verusaturk GSYO’nun ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır.

Ücretlendirme Politikası, Verusaturk GSYO’nun ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Verusaturk GSYO’nun misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetişim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.

Ücret Politikası; Verusaturk GSYO’da görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Verusaturk GSYO’nun mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Verusaturk GSYO’nun Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Üst Düzey Yönetimi’ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Verusaturk GSYO’nun etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

3.GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Verusaturk GSYO’nun ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Verusaturk GSYO’nun üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO), Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

 • Verusaturk GSYO, eğitim, sanat ve kültür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
 • Verusaturk GSYO tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
 • Verusaturk GSYO tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
 • Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
 • Verusaturk GSYO tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

DENETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı Görevi
Sezai BEKGÖZ Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN Üye

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Adı Soyadı Görevi
Sezai BEKGÖZ Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN Üye

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN Başkan
Sezai BEKGÖZ Üye
Mustafa ARSLAN Üye

 

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim kurulumuzun 06.02.2014 tarih 2014/4 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Riskin Erken Tespiti Komitesi’nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

Oluşturulan ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

1. AMAÇ ve KAPSAM
Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

2. KOMİTENİN YAPISI
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

3. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4. YÜRÜRLÜK
Verusaturk GSYO’nun Riskin Erken Saptanması Komite görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 2014/4 No’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Bu dokümanın amacı Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Verusaturk GSYO’nun muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunacaktır.

2. DAYANAK
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yönetim kurulumuzun 06.02.2014 tarih 2014/4 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Denetimden Sorumlu Komite’nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

3. YETKİ VE KAPSAM
Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, Verusaturk GSYO çalışanlarını veya iştirakler dahil Verusaturk GSYO ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Verusaturk GSYO tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.

4. ORGANİZASYON
Komite, Verusaturk GSYO yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk vb. alanlarında yeterli iş tecrübesine sahip, mali tablo ve raporları analiz edebilen uzman kişiler görev alır.

İcra Kurulu başkanı, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenenler bu komitede görev almaz. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Denetimden Sorumlu Komite Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

Denetimden Sorumlu Komite toplantıları yılda en az 4 kez gerçekleştirilir. Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşu, denetimden sorumlu komitenin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

5. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Bağımsız Dış Denetim

Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak.

Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu’nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

İç Kontrol
Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirkette sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlemesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna görüş sunmak.

Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.

Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama
Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.

Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırmak Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Diğer Sorumluluklar
Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirmek.

Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirmek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmak.

Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.

Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.

6. YÜRÜRLÜK
Verusaturk GSYO’nun Denetimden Sorumlu Komite görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 2014/4 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Bu esasların amacı Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Verusaturk GSYO’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Verusaturk GSYO yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

2. DAYANAK
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yönetim kurulumuzun 06.02.2014 tarih 2014/4 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Kurumsal Yönetim Komitesi’nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

3. YETKİ VE KAPSAM
Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirlir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.

4. ORGANİZASYON
Komite Verusaturk GSYO Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Komitede Şirket İcra Başkanı görev alamaz.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Gerekli olan durumda ise, Komite Başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

5. GÖREV VE SORUMLUKLAR
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ilave olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevlerini yerine getirebilir. Bu esas uyarınca komiteler kapsamındaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileşitirici önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.

Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

Aday Gösterme Komitesi
Yönetim kuruluna üye olabilecek adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu’na Genel Kurul’da seçilmek üzere sunmak.

Yönetim Kurulu’nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.

Üyelere yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek.

Yönetim kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yıllık hedeflerinin belirlenmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Ücret Komitesi
Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler yapmak.

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

6. YÜRÜRLÜK
Verusaturk GSYO’nun Kurumsal Yönetim Komite görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 2014/4 No’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.