VERUSATURK A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

BAŞVURU USULÜ VE BİLGİLENDİRME

Başvurular, şirketimizin www.verusaturk.com.tr  adresinde yer alan iletişim bölümünde mesaj doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi başvuru dilekçesini ıslak imzalı bir nüshasını, şirketimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla şirket adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi başvuru dilekçesini, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan verusaturk@hs01.kep.tr adresine göndererek iletebilirsiniz. Başvurunuz en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirketimiz tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde, Sitemizin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul etmekte, bu nedenle doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan etmektedir.


VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Talep Sahibinin Bilgileri:
Ad Soyad:
TC Kimlik Numarası:
TC Vatandaşı olmayanlar için Uyruğu, Pasaport numarası veya kimlik numarası:
E-posta:
Tebligat Adresi:
Cep Telefonu:


Varsa Temsilcinin Bilgileri:
Ad Soyad:
TC Kimlik Numarası:
TC Vatandaşı olmayanlar için Uyruğu, Pasaport numarası veya kimlik numarası:
E-posta:
Tebligat Adresi:
Cep Telefonu:
Temsil Sebebi ve Dayanağı:

Aşağıda sırası ile talep konuları belirtilmiş olup hangi konuda talebiniz varsa ilgili talebinizi işaretlemenizi ve talebinizin detayını bildirmenizi rica ederiz.
 

Talep No Talep Konusu Tercih
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-a)  
2 Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-b)  
3 Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-c)  
4 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.  (KVKK m. 11/1-ç)  
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK m. 11/1-d)  
6 Kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini, talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-e)  
7 5 (beş) numaralı talepte yer alan eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler tarafından da düzeltilmesini istiyorum. (KVKK m. 11/1-f)  
8 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz ediyorum. (KVKK m. 11/1-g)  
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-h)  


Lütfen 6988 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.