Kar Dağıtım Politikası

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Verusaturk GSYO’nun stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Verusaturk GSYO’nun ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Verusaturk GSYO’nun kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme’nin 30. maddesinde açıklanmaktadır.

Verusaturk GSYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme ’de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtımı zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Verusaturk GSYO’nun kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Verusaturk GSYO’nun internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.;

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Verusaturk GSYO’nun faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.