Bilgilendirme Politikası

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Bilgilendirme Politikası, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin, Verusaturk GSYO’nun şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Verusaturk GSYO’nun gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve  menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanır.


Şirket web sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Bilgilendirme Politikası kapsamında bir değişiklik olması halinde aynı kanal yoluyla kamunun bilgilerine sunulur.

2. KAPSAM
Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.

3.YETKİ VE SORUMLULUK
Şirket içerisinde kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında kalan konuların bilgilendirilmesi:

Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun paylaşılması ve diğer konuların bilgilendirmelerini yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri’dir.

4. KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI VE ARAÇLARI
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

  • Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) (“KAP”) aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
  • Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
  • Kurumsal internet sitesi (www.verusaturk.com),
  • Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
  • Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
  • Elektronik posta vs. gibi iletişim araçları,
  • Telefon, Faks vs.


5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP’ta yapılır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde aksi belirtilmedikçe açıklamaların derhal yapılması esastır. Yapılacak açıklamada; açıklamanın Tebliğde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olunduğu beyan edilir.

Özel durum açıklamaları, www.verusaturk.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari ve www.kap.gov.tr adresinde Şirket Haberleri bölümünde yer almaktadır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından alınır.

6. İNTERNET SİTESİ
Şirket, bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içeren internet sitesini kullanmaktadır.

İnternet sitesinde; Verusaturk GSYO A.Ş.'nin genel tanıtımı, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, özel durum açıklamaları, vekâletname örneği, yönetim kurulu üyeleri bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

7. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Verusaturk GSYO, yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Verusaturk GSYO yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Verusaturk GSYO internet sitesinde yer alır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler Verusaturk GSYO’nun internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon veya e-posta yolu ile cevap verilir.

8. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI
Verusaturk GSYO yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Verusaturk GSYO internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Verusaturk GSYO internet sitesinde yer alır.

9. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI
Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

10. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER
Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Verusaturk GSYO, ilke olarak Verusaturk GSYO kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.

Verusaturk GSYO hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Verusaturk GSYO’u temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Verusaturk GSYO, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Verusaturk GSYO adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

11. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI
Verusaturk GSYO, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Verusaturk GSYO’nun geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak suretiyle yapılabilir.

Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Verusaturk GSYO’nun finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

 

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.