Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim kurulumuzun 06.02.2014 tarih 2014/4 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Riskin Erken Tespiti Komitesi’nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

Oluşturulan ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

1. AMAÇ ve KAPSAM
Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

2. KOMİTENİN YAPISI
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

3. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4. YÜRÜRLÜK
Verusaturk GSYO’nun Riskin Erken Saptanması Komite görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 2014/4 No’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.