Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Bu esasların amacı Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) yönetim kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Verusaturk GSYO’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Verusaturk GSYO yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

2. DAYANAK
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yönetim kurulumuzun 06.02.2014 tarih 2014/4 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde ‘Kurumsal Yönetim Komitesi’nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

3. YETKİ VE KAPSAM
Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirlir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.

4. ORGANİZASYON
Komite Verusaturk GSYO Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Komitede Şirket İcra Başkanı görev alamaz.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Gerekli olan durumda ise, Komite Başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

5. GÖREV VE SORUMLUKLAR
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ilave olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevlerini yerine getirebilir. Bu esas uyarınca komiteler kapsamındaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileşitirici önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.

Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

Aday Gösterme Komitesi
Yönetim kuruluna üye olabilecek adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu’na Genel Kurul’da seçilmek üzere sunmak.

Yönetim Kurulu’nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.

Üyelere yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek.

Yönetim kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yıllık hedeflerinin belirlenmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Ücret Komitesi
Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler yapmak.

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

6. YÜRÜRLÜK
Verusaturk GSYO’nun Kurumsal Yönetim Komite görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 2014/4 No’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.